لطفا از یکی از مرورگر های Chrome, Safari و یا Firefox استفاده نمایید.

I AM

MEHDI MAJIDI

!

A WEB DEVELOPER

FROM TEHRAN, IRAN

‪I AM PROUD OF BEING

EMAIL ME!

FOLLOW ME!

the only limit is your imagination

Developer gives developed. Anything that wants.

Blog:

Press "SPACE"